Vanilla Build

Ymgynghori a Gwasanaethau Hyfforddiant

Gwasanaethau

Rheoli Prosiectau

 • Trafodaethau cychwynnol manwl gyda’r cleient
 • Ysgrifennu briffiau dylunio a datblygu
 • Cynghori ar gyfansoddiad y tîm dylunio
 • Penodi arbenigwyr dylunio a chraffu ar gontractau penodi
 • Cydlynu gwaith y tîm dylunio
 • Codi arian
 • Rheoli credyd a rheolaeth ariannol
 • Gwneud ceisiadau am grant a llenwi ffurflenni hawlio
 • Negodi cyllid benthyca
 • Rheolaeth gyffredinol dros y prosiect gydol y gwaith dylunio ac adeiladu, gan gynnwys mynychu cyfarfodydd cynnydd
 • Gwneud ceisiadau cynllunio a rheoliadau adeiladu
 • Cynghori ar lwybrau caffael priodol
 • Paratoi dogfennau tendro a phenodi contractwyr
 • Gweinyddu contractau adeiladu
 • Cydgysylltu ag eraill er mwyn sicrhau cydymffurfiad â phob deddfwriaeth berthnasol
 • Canfod a datrys unrhyw fân broblemau terfynol, dal taliadau yn ôl a chwblhau holl weithdrefnau a gofynion terfynol prosiect
 • Marchnata eiddo ar gyfer ei osod neu ei werthu
 • Trefnu prydlesi priodol a chynghori ynghylch rhent neu bris gwerthu

Rheoli Eiddo

Fel gwasanaeth dilynol llawn i reoli’r eiddo gorffenedig, gallwn gynnig yr holl wasanaethau isod, neu rai ohonynt:

 • Gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio bob dydd
 • Paratoi rhestrau cynnal a chadw
 • Marchnata eiddo
 • Trafodaethau gyda thenantiaid posibl
 • Paratoi dogfennau prydles
 • Casglu rhent
 • Paratoi rhestrau dadfeiliadau
 • Rheoli credyd
 • Paratoi adolygiadau rhent a mynychu tiribiwnlysoedd rhent
 • Delio â phroblemau bob dydd ac ymholiadau gan denantiaid a thenantiaid posibl, gan gynnwys troi tenantiaid allan
 • Delio ag ymgymerwyr statudol
 • Delio â‘r wasg a chysylltiadau cyhoeddus

Footer