Vanilla Build

Ymgynghori a Gwasanaethau Hyfforddiant

Nia Davies

Swydd Bresennol:

Rheolwr Busnes a Chyllid
Galeri Caernarfon Cyf

Cymwysterau:

 • Cyfrifydd Siartredig (ACA)

Swyddi blaenorol:

 • Cyfrifydd - J Llywelyn Hughes & Co (Cyfrifwyr Siartredig), Llanrwst
 • Cyfrifydd - Hardy & Co Accountants, Llandudno

Profiad:

 • Profiad sylweddol o ddelio â materion TAW cymhleth sy’n codi o brosiectau adeiladu cyfalaf sy’n cael cyllid o sawl ffynhonnell.
 • Yn gyfrifol am greu systemau cyfrifon rheoli a system cefnogaeth refeniw ar gyfer amryw adrannau y cwmni.
 • Yn bersonol gyfrifol am gwblhau ffurflenni hawlio cyllid grant gwerth £7.4 miliwn ar gyfer Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, y Gronfa Adfywio Lleol, Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth y Cynulliad (gan gynnwys Bwrdd Croeso Cymru ac Awdurdod Datblygu Cymru gynt)
 • Yn gyfrifol am adrannau Busnes, Cyllid a Gweinyddu’r cwmni.
 • Wedi creu Pecyn Cefnogaeth i Fusnesau ac wedi trefnu diwrnod agored ar gyfer busnesau bach a busnesau newydd

Ymysg y meysydd gwaith mae'n arbenigo ynddynt mae:

 • Cyfriflyfr Gwerthu – Anfonebu tenantiaid / asiantaethau.
 • Cyfriflyfr Prynu – Gan gynnwys rhannu anfonebau yn ôl adrannau er mwyn dadansoddi costau taliadau gwasanaeth
 • Rheoli Credyd
 • Y Gyflogres a Phensiynau
 • Amcanestyniadau Llif Arian a Chyfrifon Rheoli misol
 • Trefnu gofynion ariannu
 • Paratoi Cyllidebau blynyddol
 • Paratoi Cynlluniau Busnes
 • Cwblhau ffurflenni TAW, gan gynnwys Cyfrifiadau Eithriadau Rhannol a Chyfrifiadau Cynlluniau Nwyddau Cyfalaf.
 • Cofrestru adeiladau gydag Opsiwn i Drethu.
 • Cwblhau Ffurflenni Grant
 • Casglu targedau monitro ar gyfer cyrff cyllido
 • Yn gyfrifol am greu proffiliau newydd yng nghyswllt ffigurau grant
 • Sicrhau cyllid refeniw
 • Llenwi datganiadau blynyddol ar gyfer Ty’r Cwmnïau

Footer