Vanilla Build

Ymgynghori a Gwasanaethau Hyfforddiant

Neil Davies

Swydd Bresennol:

Rheolwr Eiddo
Galeri Caernarfon Cyf

Cymwysterau:

 • Diploma mewn Peirianneg Fecanyddol (Gwasanaethau Adeiladu)
 • Diploma mewn Technoleg
 • Cwrs Sylfaen mewn Perianneg Sifil
 • 3 Blynedd o Hyfforddiant ym maes Rheoli Contractau
 • Cwrs Rheoliadau Adeiladu
 • Cwrs Iechyd a Diogelwch
 • Cwrs CDM

Swyddi blaenorol:

 • Cefndir ym mhob agwedd ar reoli contractau
 • Paratoi manylebion ac amserlenni gwaith
 • Rheoli prosiectau o'r cam tendro i'w cwblhau, yn amrywio mewn gwerth o £100,000 i £10m.
 • Paratoi ceisiadau cynllunio a rheoliadau adeiladu hyd eu cymeradwyo
 • Penodi penseiri ac unrhyw gyrff proffesiynol eraill
 • Cadw cyswllt parhaus â Phenseiri, Ymgynghorwyr Proffesiynol a Chyrff Statudol
 • Rheoli'r Adrannau Mesur Meintiau ac Amcangyfrif yn effeithiol
 • Dadansoddi tendrau, gwerthuso a phenodi contractwyr ac isgontractwyr
 • Paratoi cyfrifon, prisiadau
 • Monitro gwaith safle, rheoli ansawdd a chydymffurfiad
 • Pob mater sy'n ymwneud â chontractau
 • Gwybodaeth a phrofiad o bob gwasanaeth adeiladu a'r holl reolaethau cysylltiedig
 • Paratoi cynlluniau iechyd a diogelwch, systemau ansawdd, amserlenni cynnal a chadw
 • Ymdrin â phob mater sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch
 • Paratoi llawlyfrau comisiynu a llawlyfrau adeiladu
 • Cadw cofnodion a chynnal systemau swyddfa
 • Darparu cyngor a chefnogaeth dechnegol
 • Paratoi prydlesi
 • Cymeradwyo a monitro eiddo a osodir
 • Monitro taliadau rhent a mynd ar ôl dyledion os oes angen
 • Dadansoddi costau'n barhaus a chymryd y camau angenrheidiol i sicrhau proffidioldeb a gwelliannau

Footer