Vanilla Build

Ymgynghori a Gwasanaethau Hyfforddiant

Gwyn Roberts

Swydd Bresennol:

Prif Weithredwr
Galeri Caernarfon Cyf

Cymwysterau:

 • Cynllunydd Tref Siartredig (MRTPI)
 • Syrfëwr Siartredig (MRICS)

Swyddi blaenorol:

 • Pennaeth yr Uned Polisi Cynllunio – Cyngor Arfon
 • Uwch Swyddog Rheoli Datblygu – Cyngor Arfon
 • Swyddog Polisi Cynllunio – Cyngor Arfon

Profiad:

 • Yn gyfrifol am sefydlu a rheoli Galeri Caernarfon Cyf (Cwmni Tref Caernarfon gynt) ers ei greu ym mis Ebrill 1992. Yn ystod y cyfnod hwn mae Galeri Caernarfon Cyf wedi tyfu i fod yn endid busnes llwyddiannus i’r graddau ei fod erbyn heddiw yn un o’r Ymddiriedolaethau Datblygu mwyaf a mwyaf arloesol yn y DU.
 • Mae’r gwaith a wnaed yn Galeri Caernarfon hefyd wedi’i wneud yn Cwmni Adwy Cyf, cwmni a sefydlwyd yng nghyn ardaloedd chwarelyddol Cymru i brynu, ailwampio a gosod adeiladau sydd wedi mynd â‘u pennau iddynt yn yr ardaloedd hyn. Wedi ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros lunio tendr Galeri ar gyfer y gwaith hwn, gwaith a enillwyd mewn cystadleuaeth agored yn erbyn sawl cwmni arall.
 • Yn bersonol gyfrifol am reoli sawl rhaglen adnewyddu adeiladau a phrosiectau eraill mae Galeri Caernarfon wedi ymgymryd â nhw. Mae’r rhain wedi amrywio’n helaeth o ran maint a chymhlethdod a dyma rai enghreifftiau ohonynt: o Rheolaeth gyffredinol dros brosiect Canolfan Mentrau Creadigol Galeri, cynllun gwerth £7.5miliwn o Ailddatblygu 29 Stryd Fawr, Caernarfon i greu 2 siop a 6 fflat – cynllun gwerth £450,000. o 28 cynllun prynu, adnewyddu a gosod adeiladau arall oedd yn amrywio o ran cymhlethdod a chost.
 • Profiad helaeth o sicrhau a defnyddio cyllid preifat a chyllid cyhoeddus ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau adfywio. Drwy’r gwaith mae wedi’i wneud i Galeri Caernarfon ac yn ystod ei waith blaenorol gyda’r awdurdod lleol, mae wedi meithrin perthynas weithio ardderchog gyda nifer o unigolion dylanwadol mewn sawl mudiad cyhoeddus a phreifat a sawl mudiad yn y trydydd sector.

Ymysg y meysydd gwaith mae'n arbenigo ynddynt mae:

 • Asesu ymarferoldeb amrediad eang o brosiectau.
 • Sicrhau cyllid ar gyfer nifer fawr o brosiectau.
 • Rheoli prosiectau.
 • Gweithio gydag amrywiaeth o wahanol grwpiau ac unigolion i ddatblygu a gweithredu prosiectau. Trosi syniadau annelwig yn brosiectau go iawn.
 • Pob agwedd ar reoli eiddo.
 • Gallu rhoi cyngor arbenigol ar faterion yn ymwneud â datblygu a chynllunio tref ar ôl gweithio yn y maes ar lefel strategol ac ar lefel fanwl.

Cyflawniadau Eraill:

 • Enillydd Gwobr ‘Bright Business’ Orange ar gyfer Cymru a Rhanbarth y De-orllewin yng Ngwobrau Busnes Cenedlaethol 2005
 • Cadeirydd Presennol Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru.
 • Aelod Anrhydeddus o Gymdeithas Frenhinol Penseiri Cymru

Footer